นายฉัตรชัย เลื่อนเชย (คบ.เขต ๑๒)

 

 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในกรณีพิเศษและในแบบบูรณาการ รอบแรก
     จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๖ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในกรณีพิเศษและในแบบบูรณาการ รอบแรก
     จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในกรณีพิเศษและในแบบบูรณาการ รอบแรก
     จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

 ประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การลงไปนิเทศงานระบบ Logistic กับศูนย์ IT
     ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามจังหวัดที่เป็นศูนย์ในเขต ๑๒ จังหวัดขอนแก่น
     ณ ห้องผู้อำนวยการ กอง คบ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕

 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในกรณีปกติ และในแบบบูรณาการรอบแรก
     จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 ประชุม เรื่อง การตรวจราชการและนิเทศงาน เขต ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี      โรงพยาบาลศูนย์ของแก่น จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 ประชุม คปสข. เขต ๑๒  เรื่อง นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
     พร้อมทั้งแนะนำผู้ตรวจราชการฯ เขต ๑๒ พร้อมคณะ  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี
     โรงพยาบาลศูนย์ของแก่น จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 ร่วมกับ คบ. เขต ๑๑ ออกตรวจสูตรผสม Pseudoephedrine ในร้านขายยาในเขต ๑๑ และ เขต ๑๒
     - เขต ๑๑ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
     - เขต ๑๒ ได้แก่จังหวัดมุกดาหาร, นครพนม และ สกลนคร
     รวมทั้งสิ้น ๑๓ ร้าน ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕

 ประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
     ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕

 ร่วมประชุมทวิภาคีการคุ้มครองผู้บริโภคแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในระบบ Logistic
     กับศูนย์ไอที ชั้น ๖ กอง คบ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๙ มกราคม ๒๕๕๕

 ร่วมประชุมการตรวจสอบสาร Pseudoephedrine ในร้านขายยา ณ ห้องประชุม กอง คบ.
     ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕

 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
     ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของกอง คบ.  ณ ห้องประชุมชั้น ๖ กอง คบ.
     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

 เดินทางร่วมกับรองเลขาธิการฯ ภญ.ศรีนวล กรกชกร และคณะ ไปแจกสิ่งของช่วยเหลือ
     ผู้ประสบอุทกภัย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

 ร่วมประชุมโครงการพิเศษ และโครงการที่สำคัญ ในปี ๒๕๕๕ ตามงบประมาณฯ
     ที่ยื่นขอของเขตและจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ กอง คบ.
     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขต ๑๒ 
     ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุม ๒  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
     ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้อำนวยการ
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นตามที่ได้จัดทำโครงการ
     พัฒนาเครือข่ายงาน คบส.  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
     เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ผลงาน (เดิม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "สภาพปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในพื้นที่เขต ๑๒"
     ตามที่ได้จัดประชุมสัมมนา สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔
     ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์
     ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  และได้จัดประชุมสัมมนาสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดกาฬสินธุ์
     ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔

 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ บริษัท หมอยาไทย ๑๐๑ จำกัด อำเภอธวัชบุรี
     จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP ระหว่างวันที่
     ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒
     ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เครือข่ายงาน คบส. ในระดับตำบล / หมู่บ้าน จังหวัดขอนแก่น
     ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

 ประเมินการประกวดงานกระจายอำนาจ เรื่อง "อย. Quality Award แก่ OTOP" ในเขต ๑๒ ทุกจังหวัด
     ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

 ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ และบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รอบที่ ๒
     เขตตรวจราชการที่ ๑๒  ณ จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง "การผลิตยาแผนโบราณ ในระบบ GMP ตามเกณฑ์อาเซียน
     ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"  ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
     ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

 ตรวจและนิเทศงาน กรณีปกติและบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รอบที่ ๒
     เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

 เข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้ เรื่อง "ผู้ประเมิืนสถานที่ผลิตยาแผนโบราณในระบบ GMP"
     ณ โรงแรมโกลเด้น ดรากอน จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เข้าร่วมประชุม เรื่อง "มาตรการควบคุมสาร Pseudoephedrine"  ร่วมกับผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน
     ในประเทศไทย  ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ และบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รอบที่ ๒
     เขตตรวจราชการที่ ๑๒  ณ จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและร่วมเสวนาในหัวข้อ "การพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารเพื่อเข้าสู่ระบบ GMP"
     เพื่อให้ผู้ผลิตและจำหน่าย ตระหนักถึงการพัฒนา ด้านการบริโภคที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
     ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เขต ๑๒ (ประชุมเขต ๑๒)  ณ ห้องประชุม      
     เฮือนสวนดอนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เข้่าร่วมเสวนาในงาน "ขอนแก่นบริโภคปลอดภัย ๒๕๕๔" เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ
     และเชื่อมโยงเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มต่าง ๆ  ณ โรงแรม
     เจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ติดตามตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว  และดำเนินงานกรณีเรื่องร้องเรียน
     การจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ณ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
     ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปรกติ พร้อมแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๕๔ รอบที่ ๒
     เขตตรวจราชการที่ ๑๒ จังหวัดกาฬสินธุ์  ระหว่างวัีนที่ ๕ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้ เรื่อง "ผู้ประเมินสถานที่ผลิตยาแผนโบราณในระบบ GMP"
     ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ได้รับเชิญจากจังหวัดสกลนคร ไปเป็นวิทยากร และร่วมเสวนาเรื่อง "อาหารปลอดภัยในระดับโรงเรียน
     และบทบาทของ อย.น้อย"  ณ โรงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔

เข้าร่วมประชุมข้อกฎระเบียบในวัตถุอันตรายที่ใช้ในครัวเรือน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ณ โรงแรมริชมอนด์
     จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

เข้าร่วมรับการอบรมการพัฒนาการผลิตอาหารในภาชนะที่ปิดสนิท และขบวนการผลิตอาหารระบบ
     GMP / HACCP  ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฏร์ุธานี  ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

ร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่งาน คบ. และ เภสัชกร จังหวัดขอนแก่น  เพื่อประเมินมาตรฐาน GMP
     การผลิตยาแผนโบราณและสมุนไพรฯ ของโรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแ่ก่น
     ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เข้าร่วมประชุม คปสข. เขต ๑๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุม ชั้น ๔
     ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับเจ้าหน้าที่ Mobile Unit สำนักอาหาร เรื่อง "หลักเกณ์ฑ์ GMP
     ที่ดีในการผลิตอาหารทั่วไป"  ในการอบรมฟื้นฟู เภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
     และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ณ ศูนย์อาหารมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
     ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่งาน คบ. และเภสัชกร จังหวัดร้อยเอ็ด ตามที่ได้รับแจ้ง
     ให้ไปติดตามตรวจสอบเรื่องการผลิตยาแผนโบราณที่ไม่ได้มาตรฐาน และมีการปลอมแปลงฉลากยา
     ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมงาน "การอบรมเชิงปฎิบัติงาน คบส. สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
     เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทุกแห่ง"  โดยมี ผอ. กอง คบ.      
     เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จังหวัดกาฬสินธ

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "งาน คบส. ในร้านขายของขำมาตรฐาน"  ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
     ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม

ดำเนินการฝึกเจ้าหน้าที่ กอง คบ. จำนวน ๑๒ คน ในการทำหลักฐานและตรวจสอบสถานที่
     ผลิตอาหาร สถานที่ขายยา ในเขตจังหวัดขอนแก่น หนองคาย และจังหวัดเลย
     ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ (ประชุมสรุป เขต ๑๒)  ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๕๔
     ณ จังหวัดขอนแก่น

ดำเนินการตรวจสอบยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ ชนิดฉีด  ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๕๔
     ณ จังหวัดสกลนคร

เป็นวิทยากรการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตอาหารประเภทน้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม      ตามหลักเกณฑ์ GMP  ณ จังหวัดสกลนคร  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  เขตตรวจราชการที่ ๑๒
     ณ จ.มหาสารคาม  รอบที่ ๑  เรื่อง โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  และ เรื่อง
     การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔

ดำิเนินงานกรณีร้องเรียน เรื่อง การฝ่าฝืนการโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  ณ สำนักงานสาธารณสุข
     จังหวัดทุกจังหวัดในเขต ๑๒  (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด)  ระหว่างวันที่
     ๑๖-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  เขตตรวจราชการที่ ๑๒
     ณ จ.ขอนแก่น  รอบที่ ๑  เรื่อง โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ระหว่างวันที่
     ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  เขตตรวจราชการที่ ๑๒
     ณ จ.กาฬสินธุ์  รอบที่ ๑  เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
     ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

นิเทศน์งานกรณีเฉพาะกิจ เรื่องเอนไซม์ เจนีฟู้ด และเรื่องคอนแทกเลนส์ "บิ๊กอายส์"
     ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในเขต ๑๒
     (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด)

ดำเนินงานติดตามผลการยื่นขอใช้ฉลากจากกองควบคุมอาหาร  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
     ณ จ.ขอนแก่น

ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ตามเกณฑ์ GMP ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
     ณ จ.ขอนแก่น

ประชุมสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขต ๑๒ วันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
     ณ สสจ.ขอนแก่น และกาฬสินธุ์

ตรวจสอบสถานที่ขายยาในเขต ๑๐ เขต ๑๑ และเขต ๑๒ ณ จ.มหาสารคาม , สกลนคร และ อุดรธานี
     ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย. 53

ผลงาน (เดิม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

การกระจายอำนาจในเทศบาลนครเพื่อเป็นจังหวัดนำร่อง วันที่ 16-17 ก.ย. 53 ณ จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเสวนา เรื่อง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน :  
     ร้านขายยาในจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 9 ส.ค. 53 ณ จ.มหาสารคาม

ลงพื้นที่ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
     ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ นำร่อง ประจำปี 2553 ณ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
     ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2553

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/53 และการประชุมมหกรรม อย.น้อย เขต 12
     จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 25 ส.ค.-1 ก.ย. 53

ร่วมงานมหกรรม อย.น้อย เขต 12 จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 30-31 ส.ค. 53

 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขต 12 จ.มหาสารคาม วันที่ 18-21 ก.ค. 53

 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขต 12 จ.ขอนแก่น วันที่ 20-23 ก.ค. 53

สัมมนาด้านวิชาการ "ชมรมร้านขายยา" จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค. 53

 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขต 12 รอบที่ 2 จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค. 53

 ร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน คบส. ในวันที่ 22 มิ.ย. 53 ณ สสจ.ขอนแก่น

 ร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน คบส. ในวันที่ 21 มิ.ย. 53 ณ เทศบาลนครขอนแก่น

            ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ 
                เทศบาล จำนวน 250 คน ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 4 มิ.ย. 53

            ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับเขต 12 ครั้งที่ 4/2553
                ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 25 พ.ค. 53

            นิเทศงานกรณีเฉพาะกิจ เรื่อง ลงพื้นที่เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเกลือผสมไอโอดีน
                จ.นครราชสีมา มหาสารคาม สกลนคร วันที่ 20-23 เม.ย. 53

            นิเทศงานกรณีเฉพาะกิจ เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบแรก จ.ขอนแก่น
                วันที่ 7-8 เม.ย. 53

            ประชุม เรื่องการดำเนินการโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสาร Iodine จ.อุบลราชธานี
                วันที่ 25-26 มี.ค. 53

            สัมมนาร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 22-24 มี.ค.53

            ดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานที่ผลิตเกลือ Iodine จำนวน 3 แห่ง จ.มหาสารคาม วันที่ 9-10 มี.ค. 53

            ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 4-5 มี.ค. 53

            ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 25-26 ก.พ. 53

            ประชุม คปสข.เขต 12 ณ จ.นนทบุรี วันที่ 18 ก.พ. 53

            ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จ.ขอนแก่น วันที่ 10-12 ก.พ. 53

           นิเทศงานกรณีเฉพาะกิจ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน คบส.เขต 11,12 วันที่ 8-10 ก.พ. 53
                จ.มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนมและมุกดาหาร

            ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จ.มหาสารคาม วันที่ 3-5 ก.พ. 53

            ประชุม คปสข.เขต 12 ณ จ.ขอนแก่น วันที่ 2 ก.พ. 53

            ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขเขต 12 โครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety)
                ครั้งที่ 6 วันที่ 20 ม.ค. 53 ณ ห้องภุมริน โรงแรมชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล จ.ขอนแก่น

  ตรวจติดตามผลสถานที่จำหน่ายวัตถุอันตราย จ.ขอนแก่น ในวันที่ 18 ม.ค. 53

  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขเขต 12 โครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety)
      ครั้งที่ 5 วันที่ 11 ม.ค. 53 ณ ห้องภูเวียง โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น

  ประชุม คบสข. ครั้งที่ 2/2553 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึก สป. จ.นนทบุรี
      ในวันที่ 28 ธ.ค. 52

  ประชุมและแจกรางวัล GMP ผู้ผลิตก๋วยเตี๋ยวประจำปี 2552 ที่ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ
      ในวันที่ 23-24 ธ.ค. 52

  สรุปผลและแจกรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารปลอดภัยฯ เขต 12 ที่ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 20-22 ธ.ค. 52

  ร่วมเป็นกรรมการประกวดโรงเรียนต้นแบบอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด ภายใต้โครงการ
      อาหารปลอดภัย เขต 12 ทุกจังหวัดในเขต 12 วันที่ 13-17 ธ.ค. 52

  ประชุม คปสข.เขต 12 ณ จ.ขอนแก่น วันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 52

  ประชุมวิชาการตามโครงการอาหารปลอดภัย โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาสาธารณสุข เขต 12 และ
      ร่วมประชุมวิธีตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร(โรงงานขนมปัง) แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจังหวัด
      ในวันที่ 26-27 ต.ค. 52 ณ จ.ขอนแก่น

  ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คณะทำงาน พบส. เภสัชกรรม จ.ขอนแก่น
      ณ ห้องดอกคูณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น วันที่ 10 กันยายน 2552

  ประชุมโครงการพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจประจำปี 52    
      ภาคอีสาน วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 52 ณ จ.ขอนแก่น

  ตรวจ GMP โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว สินทวี จ. ขอนแก่น และ กาฬสินธุ์ วันที่ 26-27 ส.ค. 52

  ดำเนินการเรื่องร้องเรียน เรื่องยาสมุนไพร ไทยประดิษฐ์ทิพย์โอสถ และ ยาสมุนไพรทิพย์โอสถ

  ติดตามกรณีเรื่องร้องเรียนยาแผนโบราณไม่มีเลขทะเบียนและโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง
      ในเขตภาคอีสาน จ.เลย/หนองบัวลำภู/อุดรธาน/ร้อยเอ็ด/มหาสารคาม วันที่ 10-14 ส.ค. 52

  ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 จ.มหาสารคาม ในวันที่ 29 ก.ค. - 1 ส.ค. 52

  ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 จ.ร้อยเอ็ด และตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว           สินทวี ในวันที่ 19-21 ก.ค. 52

  ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว สินทวี
      และดำเนินการเรื่องร้องเรียน จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 14-17 ก.ค. 52

  ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 จ.ขอนแก่น ในวันที่ 1-2 ก.ค. 52

  ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ในจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 30 มิ.ย.- 2 ก.ค. 52 เรื่อง
      - สงสัยกาแฟผสมยาปลุกเซ็กส์
      - การทำยา Dextromethorphan tablet ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
      - ร้านอาหารสงสัยผสมกัญชา
      - ขอให้ตรวจสอบนมยี่ห้อแล็คตาซอยสูตรผสมงาดำ แคลเซี่ยมสูง
      - ผลการตรวจเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ได้มาตรฐาน
      - ตรวจสอบโรงงานแปรรูปนมในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และประชุมสัมนา เรื่อง                         การแก้ไขปัญหาคุณภาพนมทั้งระบบ

  เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพนมทั้งระบบ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2552
      ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น

  การดำเนินงานกรณีเรื่องร้องเรียน "ติดตามตรวจสอบอาหารปลอม" วันที่ 23 มิ.ย.52 จ.ขอนแก่น

  ประชุมระดมสมองโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังการโฆษณา
      ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น วันที่ 21-23 มิถุนายน 2552

  ประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดสุโขทัยร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และ                            บริษัทห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด วันที่ 14 มิ.ย. 52 ณ โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จ.สุโขทัย

  นายรัตนศักดิ์ ศรีนุเสน ผู้ประสานงานภาคอีสาน(แทนคบ.เขต 12)   
      ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุข เขต 12 (คปสข.)ครั้งที่ 4/2552
      วันที่ 11 มิ.ย. 52 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ และขอนแก่น

  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯอาหารปลอดภัยเขต 12 ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 25 พฤษภาคม 52
      ณ ห้องประชุมภูเวียง โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น

  สัมนาระดับชาติ เรื่อง ชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
      วันที่ 5-6 มี.ค. 52

 

 

ย้อนกลับ