คำขวัญกอง คบ.


วิชาการรอบรู้ มุ่งสู่บูรณาการ ประสานงานแม่นยำ เลิศล้ำงาน คบส.