No.

ชื่อเอกสาร

Date

เอกสาร

1

​หนังสือเชิญประชุมและกำหนดการประชุม

20/04/2566

pdf 1.png

2

​ FACEBOOK LIVE

20/04/2566

FB.png

3

​ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20/04/2566

google form.png

4

​การอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 1) วันที่ 8 มี.ค 65

20/04/2566

Group 48095863.png

5

คู่มือ Healthbook ผลิตภัณฑ์สุขภาพเกี่ยวกับโควิด-19

20/04/2566

pdf 1.png

6

การอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) วันที่ 11 มี.ค 65

20/04/2566

Group 48095863.png

7

เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานการณ์โควิด-19

20/04/2566

Group 48095863.png

8

การอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 3) วันที่ 15 มี.ค 65

20/04/2566

Group 48095863.png