1.  การผลิตอาหารลักษณะใดบ้างที่ไม่ต้องขออนุญาตและขอบข่ายของผลิตภัณฑ์ youtube.png

2.  กฎหมายภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตสถานที่ผลิต กรณีเข้าข่ายโรงงานและไม่เข้าข่ายโรงงาน youtube.png

3.  แนวทางการพิจารณาเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาการขออนุญาตสถานที่ผลิต youtube.png

4.  แนวทางการพิจารณาอนุญาตเพื่อการผลิตอาหารบางประเภท ตอนแรก youtube.png

5.  แนวทางการพิจารณาอนุญาตเพื่อการผลิตอาหารบางประเภท ตอนจบ youtube.png

6.  รายละเอียดการยื่นคำขออนุญาต ตอนแรก youtube.png

7.  รายละเอียดการยื่นคำขออนุญาต ตอนจบ youtube.png

8.  ฉลากอาหาร youtube.png

9.  ลักษณะโฆษณาต้องห้าม youtube.png

10.  การโฆษณาที่ไม่ต้องขออนุญาต youtube.png

11.  การโฆษณาที่ต้องขออนุญาต ตอนแรก youtube.png

12.  การโฆษณาที่ต้องขออนุญาต ตอนจบ youtube.png

13.  ขั้นตอนการจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านระบบ E-submission ตอนแรก youtube.png

14.  ขั้นตอนการจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านระบบ E-submission ตอนจบ youtube.png

15.  แบบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( แบบ ท.บ 1 )  ตอนแรก youtube.png

16.  แบบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( แบบ ท.บ 1 )  ตอนจบ youtube.png

 

แบบทดสอบ     test.png  <<<<<< คลิกที่นี่