ติดต่อเรา


กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.)

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา


88/24ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02 590 7000 ต่อ 97395

e-mail : kb@fda.moph.go.th