Infographic ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ : อาหาร
21 เมษายน 2566

No.

ชื่อเอกสาร

Date

ดาวน์โหลด

1

Infographic ฉลากโภชนาการแบบ GDA

21/04/2566

pdf 1.png

2

Infographic ฉลากอาหาร

21/04/2566

pdf 1.png

3

​​​Infographic ฉลากอาหาร

21/04/2566

pdf 1.png

4

​​​Infographic ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

21/04/2566

pdf 1.png