การอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 1) วันที่ 8 มี.ค 65
20 เมษายน 2566

No.

ชื่อเอกสาร

Date

ดาวน์โหลด

1

​Power Point กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

20/04/2566

pdf 1.png

2

​Power Point กองอาหาร

20/04/2566

pdf 1.png

3

​Video การอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถาการณ์โควิด-19 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20/04/2566

pngwing.com (2).png

4

แบบประเมินและแบบทดสอบหลังการอบรม ครั้งที่ 1

20/04/2566

pdf 1.png

5

ข้อสอบและเฉลย ครั้งที่ 1

20/04/2566

pdf 1.png