สรุปมอบอำนาจวัตถุออกฤกธิ์
30 สิงหาคม 2566

Group.png  สรุปมอบอำนาจวัตถุออกฤกธิ์

Group.png  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 346/2560 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต

Group.png คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 532/2564 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการขายวัตถุออกฤทธิ์

Group.png คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 200/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้เปรียบเทียบปรับตามประมวลกฎหมาย ยาเสพติด มาตรา 135 มาตรา 136 มาตรา 150 มาตรา 158 มาตรา 159 และมาตรา 175