สรุปมอบอำนาจยาเสพติด
30 สิงหาคม 2566

Group.png  สรุปมอบอำนาจยาเสพติด

Group.png คำสั่งสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 44/2564 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต

Group.png คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 75/2564 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต (ฉบับที่ 2)

Group.png คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 214/2564 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต (ฉบับที่ 3)

Group.png คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 485/2564 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต (ฉบับที่ 4)

Group.png คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 502/2564 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต (ฉบับที่ 5)

Group.png คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 200/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้เปรียบเทียบปรับตามประมวลกฎหมายยา เสพติด มาตรา 135 มาตรา 136 มาตรา 150 มาตรา 158 มาตรา 159 และมาตรา 175