หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
3 ตุลาคม 2566

No.

ชื่อเอกสาร

Date

ดาวน์โหลด

1

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/ว92 และ สธ 0206.02/ว93 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน) สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 2)

23/04/2566

pdf 1.png

2

​​หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/ว94 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน) โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ปีที่ 3เด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 2)

23/04/2566

pdf 1.png

3

​หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/ว51 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน) การประชุมสัมมนาเครือข่าย คบส. ในส่วนภูมิภาค (งวดที่ 2)

23/04/2566

pdf 1.png

4

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/227 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน) โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563

23/04/2566

pdf 1.png

5

​หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/ว52 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน) ​การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23/04/2566

pdf 1.png

6

​หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/165 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน) โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ปีที่ 3 พ.ศ. 2563

23/04/2566

pdf 1.png

7

​​หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/ว32 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน) โครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23/04/2566

pdf 1.png

8

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/ว31 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน) โครงการยกระดับสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเด่นประจำจังหวัดของเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2563

23/04/2566

pdf 1.png

9

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/ว31 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน) โครงการส่งเสริมภารกิจการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2563

23/04/2566

pdf 1.png

10

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/ว27 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน) โครงการชุมชนกัญชาปลอดภัย “รู้ไว้ ใช้เป็น กัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย”

23/04/2566

pdf 1.png

11

​หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/ว26 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน) โครงการภาคใต้รวมใจ เส้นขนมจีนปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23/04/2566

pdf 1.png

12

​หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/ว417 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน) โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23/04/2566

pdf 1.png

13

​หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/ว413 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน) โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23/04/2566

pdf 1.png

14

​หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/ว378 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่างวัตถุอันตราย

23/04/2566

pdf 1.png

15

​หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/ว376 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พศ.. 2563 (เบิกแทนกัน) โครงการยกระดับคุณภาพของฝากในผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย สำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23/04/2566

pdf 1.png

16

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/ว351 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกแทนกัน) ตัวชี้วัดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์นำเข้า ตรวจสอบเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าวัตถุเสพติด และการประชุมสัมมนาเครือข่าย คบส.

23/04/2566

pdf 1.png