หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
3 ตุลาคม 2566

No.

ชื่อเอกสาร

Date

ดาวน์โหลด

1

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.02/ว96 และ สธ 0206.02/ว97 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เบิกแทนกัน) สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งวดที่ 2)

23/04/2566

pdf 1.png