SOP เรื่อง การตรวจสอบเฝ้าระวังสถานพยาบาลที่ครอบครองหรือจำหน่ายวัตถุเสพติดในส่วนภูมิภาค (update 2561)
24 เมษายน 2566

No.

ชื่อเอกสาร

Date

ดาวน์โหลด

1

​​​ขั้นตอนการพักใช้ใบอนุญาตขาย/ครอบครอง วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ในส่วนภูมิภาค (2562)

23/04/2566

pdf 1.png

2

SOP เรื่อง การตรวจสอบเฝ้าระวังสถานพยาบาลที่ครอบครองหรือจำหน่ายวัตถุเสพติดในส่วนภูมิภาค (.pdf)

23/04/2566

pdf 1.png

3

SOP และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

23/04/2566

Capture.PNG