อย. เปิดตัวสถาบันพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาหารให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้
18 เมษายน 2566

     เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64 อย. เปิดตัวสถาบันพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาหารให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านอาหาร สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารในภาคส่วนต่าง ๆ เริ่มหลักสูตรแรก ผลตอบรับสุดปัง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 1,200 คน

     นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สนองนโยบายรัฐ ตามแนวทาง 5S ได้แก่ “Speed” “Safety”  “Satisfaction” “Supporter” และ “Sustainability” สำหรับแนวทาง “Supporter” หรือสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้านอาหารนั้น อย. ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่คนไทยมากที่สุด การพัฒนาสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารให้สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดและเติบโตได้หลังจากเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้รอบด้านและทันต่อเหตุการณ์ อย. จึงได้เปิด สถาบันพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาหาร (Food Professional Academy หรือ FPA) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒนาความรู้สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจผลิตหรือนำเข้าอาหาร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ที่ปรึกษาด้านอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.อาหาร รวมทั้ง นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งในด้านกฎหมายกฎระเบียบด้านอาหาร เทคโนโลยีการผลิตอาหารใหม่ ๆ โดยสื่อสารความรู้ในรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม และสื่อเผยแพร่ชนิดต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย ทันสมัย

      รองเลขาธิการ ฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ทางสถาบันฯ มีการบรรยายหัวข้อพิเศษ เรื่อง "พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อม กับการผลิตอาหาร" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมาก โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมถึง 1,200 คน และเปิดให้สามารถรับชมได้ทั้งทางแอปพลิเคชัน Zoom และทาง Facebook Live FDA Thai ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถาบันพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาหารนี้ จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านอาหาร เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในอนาคต


เอกสารสำหรับดาวน์โหลด : pdf 1.png