ประชุมกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น วันที่ 4 กันยายน 2566
29 กันยายน 2566

       D3C13E7F-A834-4B2F-8AC8-6E6E538242BE.jpg

       กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (คบ.) จัดการประชุมกอง คบ.
เพื่อรับฟังนโยบายการจากผู้อำนวยการกอง คบ. เภสัชกร ดร.สุชาติ จองประเสริฐ เกี่ยวกับการ
พลิกโฉมเศรษฐกิจฐานรากด้วยพลังการสร้างความแตกต่าง เพื่อต่อยอดและเติบโตของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน และ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนางานผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด