ประชุมกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น วันที่ 6 กันยายน 2566
29 กันยายน 2566

      39812.jpg

      กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (คบ.) จัดการประชุมกอง คบ. โดยมี เภสัชกร ดร.สุชาติ จองประเสริฐ ผู้อำนวยการกอง คบ. เป็นประธานเปิดการประชุม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จ และแผนการดำเนินงานอนาคต จากหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน และหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (4 ภาค) นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กอง คบ. ยังร่วมกันทบทวนแนวทางการสื่อสารข้อมูลงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ภูมิภาค เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานของเจ้าหน้าที่ทุกคนต่อไป ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา