การอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) วันที่ 11 มี.ค 65
23 เมษายน 2566

No.

ชื่อเอกสาร

Date

ดาวน์โหลด

1

Power Point กองควบคุมวัตถุอันตราย

23/04/2566

Group 48095863.png

2

Power Point กองควบคุมเครื่องสำอาง

23/04/2566

pdf 1.png

3

Video การอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 11 มีนาคม 2565

23/04/2566

pngwing.com (2).png

4

แบบประเมินและแบบทดสอบหลังการอบรม ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มี.ค. 65

23/04/2566

pdf 1.png

5

ข้อสอบและเฉลย ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มี.ค. 65

23/04/2566

pdf 1.png