สรุปมอบอำนาจวัตถุอันตราย
30 สิงหาคม 2566

Group.png  สรุปมอบอำนาจวัตถุอันตราย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมอบอำนาจและมอบหมายภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายให้แก่ส่วนภูมิภาค

Group.png 1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการและยา ที่ 112/2547 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาตามกฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

หมายเหตุ เฉพาะ ข้อ 2.6 ในส่วนของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ถูกยกเลิกโดย คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการและยา ที่ 43/2548 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาตาม กฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับที่ 2)

Group.png 2. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการและยา ที่ 43/2548 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาตามกฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับที่ 2)

Group.png 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2560

Group.png 4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

Group.png 5. คำสั่งคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ 2/2555 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับผิดชอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Group.png 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562

Group.png 2. ระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563