No.

ชื่อเอกสาร

Date

ดาวน์โหลด

1

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

23/04/2566

Group 48095863.png

2

​หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

23/04/2566

Group 48095863.png

3

​สรุปงบประมาณโอนเบิกแทนกันของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23/04/2566

Group 48095863.png

4

วิธีตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

23/04/2566

pdf 1.png

5

​ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน

23/04/2566

pdf 1.png