โครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุกในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2566
31 มกราคม 2567

                  

            DSC_7735.jpg

                      กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (คบ.) จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุกในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 -22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานเปิดการประชุม มีการบรรยาย เรื่อง อำนาจหน้าที่ การมอบอำนาจ และมอบหมายภารกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ส่วนภูมิภาค และ Proactive post-market for the future จาก เภสัชกร วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice การดำเนินงาน คบส. ในส่วนภูมิภาค ตามกลไก BETTER จากผู้แทน สสจ. การระดมสมองเรื่อง งาน คบส. ที่มีประสิทธิภาพในมุมมองเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค และการอภิปราย เรื่อง เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดย อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช และ ทีมวิทยากรจากสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ

คลังรูปภาพ