อย. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการสืบสวนดำเนินคดีผลิตภัณฑ์สุขภาพ
25 กรกฎาคม 2566

   ภาพรวม.jpg      อย. จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อพัฒนาศักยภาพงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด โดยเน้นเพิ่มทักษะการสื่อสารให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ มุ่งสร้างทีมประเทศไทย เข้มแข็ง ยั่งยืน

   เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการสืบสวนดำเนินคดีผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด อาทิ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โดยเพิ่มทักษะในการสื่อสารให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารจัดการอารมณ์ รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อใช้ในการสืบสวนประมวลหลักฐานและการดำเนินคดี สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่ทีมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ทีมงานมีประสิทธิภาพในการสื่อสารเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ

   การเพิ่มพูนความรู้และเสริมทักษะครั้งนี้ จะช่วยให้ระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาดดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มุ่งตอบสนองต่อกลไก Team Thailand การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน สร้างทีมประเทศไทย เข้มแข็ง ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ตามเป้าหมายการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ “ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน”

คลังรูปภาพ