ช่องทางการรายงานผลการดำเนินงาน คบส.


1.  ตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค

   Group 142015.png    1.1   ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต

 

2.  กิจกรรม/ความร่วมมือ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค

   Group 142015.png    2.1   การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 

   Group 142015.png    2.2   การพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล (RDU Province)

   Group 142015.png    2.3   การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับเครือข่าย

   Group 142015.png    2.4   การจัดการโฆษณาที่ผิดกฎหมายและเรื่องร้องเรียน (กรณีมีสินบนรางวัล)

   Group 142015.png    2.5   การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ

   Group 142014.png     2.6   การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานที่ผลิต : นมโรงเรียน

   • ส่งสำเนาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต และรายงาน ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนมายัง E-mail: fda.schoolmilk@gmail.com

   Group 142014.png    2.7   การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานที่ผลิต : ผลิตภัณฑ์ไอโอดีน (เกลือ)

   • ส่งแบบฟอร์มที่กำหนด (1-3) หรือสำเนาเอกสาร มายัง E-mail: iodinethailand@gmail.com หรือ หนังสือราชการมายัง อย.
    1. รายงานผลการตรวจสถานที่ผลิตประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ตามคำสั่ง อย. ที่ 428/2553
    2. รายงานผลการตรวจสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือ ณ สถานที่ผลิต ด้วยเครื่อง I-Reader
    3. รายงานการดำเนินงานกรณีที่สถานที่ผลิตหรือผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคไม่เป็นไปตามกฎหมาย

   Group 142014.png    2.8   การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานที่ผลิต : ผลิตภัณฑ์ไอโอดีน (3 เค็ม)

   • สสจ. (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน ***เฉพาะสูตรที่ใช้สารโพแทสเซียมไอโอเดต (KIO3) เป็นส่วนผสมเท่านั้น*** ส่งกองอาหาร อย.

   Group 142014.png    2.9   การกระจายอำนาจไปสู่ส่วนท้องถิ่น

   • สรุปผลการดำเนินงาน ส่งกอง คบ. ทางหนังสือราชการ หรือ Email: kb@fda.moph.go.th