ช่องทางการรายงานผลการดำเนินงาน คบส.


1.  ตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค

   Group 142015.png    1.1   ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต new.gif

                        (เว็บไซต์รวบรวมเก็บข้อมูล และนำเสนอรายงาน การส่งเสริมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้รับอนุญาต)